PRAVILA NEWSLETTERA


I. UVODNE ODREDBE


1. Ovaj dokument (dalje u tekstu: „Pravila“) uređuje detaljna pravila za pružanje usluge „Newsletter“ od strane MODIVO S.A. sa sjedištem u Zielonoj Góri, Ulica Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (ujedno i adresa za kontakt), upisanim u Registar poslovnih subjekata koji vodi Okružni sud u Zielonoj Góri, VIII trgovački odjel Registra Nacionalnog suda pod brojem KRS 0000541722, REGON 970569861. Temeljni kapital 2 008 001 PLN uplaćen u cijelosti; e-mail adresa: [email protected], kontakt broj: +385 1 3535 991 - razgovor se naplaćuje sukladno tarifi koju kupac ima ugovorenu s odabranim operaterom (dalje u tekstu: "Pružatelj usluge").

2. Uslugu Newslettera mogu koristiti fizičke osobe, pravne osobe koje djeluju putem ovlaštene osobe, ili organizacijske jedinice bez pravne osobnosti, koje u posebnim slučajevima mogu imati pravnu osobnost (dalje u tekstu: "Primatelj usluge"). Ako je primatelj usluge fizička osoba s ograničenom pravnom sposobnošću, on se obvezuje da stekne pravnu suglasnost svog zakonskog zastupnika za zaključivanje ugovora o pružanju usluge Newslettera (Sljedeće: „Ugovor“) te da pokaže takvu suglasnost na svaki zahtjev Pružatelja usluge, međutim, u pravilu Ugovor je ugovor koji se obično sklapa u manjim tekućim stvarima svakodnevnog života. Pružatelj usluga ne naplaćuje Primatelju korištenje usluge Newslettera.

3. Kako bi mogao adekvatno koristiti uslugu Newslettera Primatelj usluge bi trebao koristiti uređaj i informatički sustav koji ispunjavaju sljedeće minimalne tehničke zahtjeve (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu, a u slučaju da Primatelj usluge prima Newsletter na broj mobitela - mobilni telefon; (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) internet-preglednik: Mozilla Firefox verzija 17.0 i novije ili Internet Explorer inačice 10.0 i novije, Opera verzija 12.0 i novija, Google Chrome inačica 23.0. i novije, Safari inačice 5.0 i novije; (4) preporučena minimalna razlučivost ekrana: 1024x768; (5) omogućavanje kolačića i podrške za Javascript u internet pregledniku; (6) valjana / aktivna e-mail adresa, a u slučaju primanja usluge Newsletter na dostavljeni broj mobitela - važeći/aktivan broj mobitela; (7) tipkovnica ili drugi uređaj koji omogućuje ispravno popunjavanje elektroničkih obrazaca.


II. PRAVILA KORIŠTENJA NEWSLETTER USLUGE


1. Usluga Newsletter, pruža se nakon davanja suglasnosti od strane Primatelja usluge te uključuje:

a. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili svoju e-mail adresu, primaju elektroničkim putem, uz pomoć automatiziranih sustava, trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnera Pružatelja usluge (čiji je trenutni popis naveden na Internet stranici), posebno uključujući podatke o njihovoj trenutnoj ponudi, promocijama, popustima i marketinškim kampanjama,

b. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili podatke, uključujući njihovo ime, prezime, ulicu, kućni broj, broj stana, poštanski broj, grad, zemlju, izvršili narudžbu ili otvorili račun na adresi: www.ecipele.hr (u daljnjem tekstu "Internet stranica"), primaju putem pošte trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnerima Pružatelja usluga (čiji se aktualni popis nalazi na Internet stranici), posebno uključujući voucher ili namjenske promotivne ponude,

c. da Primatelji usluge, koji su Pružatelju usluge dostavili telefonski broj, primaju putem automatiziranih sustava za pozivanje, trgovačke informacije o proizvodima i uslugama Pružatelja usluga i partnera Pružatelja usluge (čiji se aktualni popis nalazi na Internet stranici), uključujući posebno podatke o njihovoj trenutnoj ponudi, promocijama, popustima i marketinškim kampanjama.

2. Korištenje Newsletter usluge moguće je nakon što Primatelj usluge izvrši sve sljedeće korake:

a. upiše e-mail adresu ili broj telefona u odgovarajuće polje na Internet stranici ili odabere odgovarajući checkbox (kućicu za označavanje) za primanje trgovačkih informacija putem odgovarajućeg kanala;

b. prihvati odredbe ovih Pravila klikom na poveznicu za aktiviranje koju je Pružatelj usluge poslao na e-mail adresu koju je naveo Primatelj usluge (trenutak započinjanja Newsletter usluge). Poveznica je aktivna 7 dana od datuma kad je Pružatelj usluge pošalje. Ako Pravilnik ne bude prihvaćen u tom roku, postupak registracije za newsletter uslugu mora se provesti iznova.

2.a) U slučaju neprihvaćanja Pravila sukladno poglavlju II točka 2 b) u roku od 5 dana od datuma slanja aktivacijske poveznice, Kupcu se može poslati podsjetnik o mogućnosti prihvaćanja Pravilnika.

3. Usluga Newslettera pruža se na neodređeno vrijeme.

4. Primatelj usluge je posebno dužan:

a. pružiti Pružatelju usluge sve potrebne podatke koji su istiniti i aktualni;

b. ažurirati podatke koje je pružio Pružatelju usluge u vezi s korištenjem Newsletter usluge;

c. koristiti uslugu koju nudi Pružatelj usluge na način koji je u skladu s odredbama zakona i koji ne krši prava trećih strana, sukladno odredbama Pravila, kao i običajima i načelima društvenog suživota, posebno u pogledu pružanja nezakonitih sadržaja.


III. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


1. Osobne podatke Primatelja usluge obrađuje Pružatelj usluge kao voditelj obrade osobnih podataka u svrhu pružanja usluge Newslettera čiji podaci su navedeni u točki I.

2. Kako bi osigurao prikazivanje oglasa, ponuda ili promotivnih akcija (popusta) namijenjenih svim Primateljima usluga, na način prilagođen interesima pojedinog Primatelja usluga, Pružatelj usluge može saznati njegove preferencije, npr. analizom posjećenosti web stranice, kupnje proizvoda ili rezervacija u stacionarnim trgovinama koje pripadaju Pružatelju usluga.

3. Davanje osobnih podataka od strane Primatelja usluge je dobrovoljno, ali potrebno za korištenje usluge Newslettera, u skladu sa stavkom 3. ove točke.

4. Pružatelj usluge omogućuje Primateljima usluge anonimno korištenje usluge Newslettera u situaciji kad e-mail adresa koju je naveo Primatelj usluge ne dopušta identifikaciju Primatelja usluge, a Primatelj usluge nije pružio Pružatelju usluge druge osobne podatake.

5. Primatelj usluge ima pravo pristupa svojim osobnim podatcima, uključujući pravo na pristup, pravo zahtijevati kopiju podataka, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na povlačenje privole i odustajanje od Newsletter usluge, pravo na prigovor upućen voditelju obrade, kao i pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6. Dodatne informacije u vezi sa zaštitom osobnih podataka nalaze se u Pravilima privatnosti dostupnim na Internet stranici: https://ecipele.hr/b/pravila-privatnosti


IV. INTELEKTUALNA SVOJSTVA PRUŽATELJA USLUGE


Isključiva prava na sve elemente, uključujući djela u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima od 4. veljače 1994. Republike Poljske (Službeni list Republike Poljske br. 24, točka 83, izmijenjeni i dopunjeni), stavljena na raspolaganje Primatelju usluge ili partnerima Pružatelja usluge, posebice autorska prava, pripadaju Pružatelju usluga ili subjektima s kojima je Pružetelj usluge zaključio relevantne ugovore. Primatelj ima pravo koristiti gore naveden sadržaj besplatno samo za osobnu i ispravnu upotrebu usluge Newslettera u cijelom svijetu. Upotreba gore navedenog Sadržaja na neki drugi način i u druge svrhe dopuštena je samo na temelju izričitog prethodnog pristanka ovlaštenog tijela u pisanom obliku, u protivnom je ništetno.


V. POSTUPAK REKLAMACIJE


1. Primatelj usluge može predati primjedbe u vezi Newsletter usluge u obliku prigovora.

2. Pružatelj usluge odgovorit će na prigovor Primatelja usluge vezano za zaštitu osobnih podataka bez odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

3. Prigovori povezani s pružanjem usluge Newslettera mogu se podnijeti, na primjer, pismenim putem na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra ili putem e-maila na adresu: [email protected].

4. Kako biste ubrzali obradu prigovora navedite svoje ime i kontakt podatke, te ukratko opišite zbog čega podnosite prigovor.

5. Pružatelj usluge, njegovi zaposlenici, ovlašteni zastupnici i opunomoćenici neće biti odgovorni Primatelju usluge koji nije potrošač, ispitanik, njegovim podizvođačima, zaposlenicima, ovlaštenim zastupnicima i / ili opunomoćenicima za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak, osim ako je šteta namjerno prouzročena. U svakom slučaju utvrđivanja odgovornosti Pružatelja usluge, njegovih zaposlenika, ovlaštenih predstavnika i / ili opunomoćenika, ta je odgovornost prema Primatelju usluge koji nije potrošač, bez obzira na pravnu osnovu, ograničena - i kao dio pojedinačnog zahtjeva, kao i za sve zahtjeve ukupno - do dvjesto dvadeset pet eura.


VI. PRESTANAK PRUŽANJA NEWSLETTER USLUGE I IZMJENE PROPISA


1. Primatelj usluge ima mogućnost u bilo kojem trenutku, bez navođenja razloga, odjaviti Newsletter uslugu (odustati od usluge), klikom na poveznicu za deaktivaciju koja se nalazi u svakoj e-mail poruci poslanoj Primatelju usluge prilikom pružanja Newsletter usluge li klikom na odgovarajuću tipku na web stranici, do koje se poveznica nalazi u prvoj poruci poslanoj na telefonski broj naveden prilikom registracije na Newsletter uslugu. Ukoliko je korisnik pristao na Newsletter uslugu putem SMS-a, kako bi odustao od usluge tim putem, može sam povući suglasnost putem opcije na Korisničkom računu ili kontaktiranjem Službe za korisnike.

2. Pružatelj usluge može prekinuti pružanje usluge Newslettera bilo kada, s jednomjesečnom najavom iz važnih razloga, koji su shvaćeni kao (zatvoreni katalog):

a. promjena zakona koji uređuje pružanje usluga informacijskog društva od Pružatelja usluga koji utječu na međusobna prava i obveze Pružatelja usluge i Primatelja usluge ili promjena interpretacije gore navedenih zakonskih odredaba kao rezultat sudskih presuda, odluka i preporuka ili preporuka nadležnih tijela.

b. promjenu načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u ovom Pravilima);

c. promjena opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravila, uvođenjem novih, te izmjenom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilima od strane Pružatelja usluge.

3. Pružatelj usluge o mjerama poduzetim u skladu s odredbama gore navedenog stavka 2 šalje izjavu na e-mail adresu ili broj telefona koje je Primatelj usluge naveo prilikom registracije na Newsletter uslugu.

4. Pružatelj usluge može odbiti daljnje pravo korištenja Newsletter usluge Primatelju usluge, kao što može ograničiti njegov pristup dijelu ili cijelom sadržaju iz točke IV gore, iz važnih razloga, tj. u slučaju grubog kršenja ovih Pravila od strane Primatelja usluge, tj. u situacijama kada Primatelj usluge (zatvoreni katalog) krši odredbe točke II. stavak. 4 slovo c Pravila.

5. Pravila predstavljaju standardni ugovor u smislu čl. 384. § 1. Građanskog zakonika od 23. travnja 1964. (Službeni list Republike Poljske br. 16, točka 93, s izmjenama i dopunama).

6. Pružatelj usluge može promijeniti odredbe u ovim Pravilima u slučaju barem jednog od sljedećih važnih razloga (zatvoreni katalog):

a. promjena zakona koji uređuje pružanje usluga informacijskog društva od strane Pružatelja usluga koja utječe na međusobna prava i obveze Pružatelja usluga i Primatelja usluga ili promjena interpretacije gore navedenih zakonskih odredbi kao rezultat sudskih presuda, odluka i preporuka, kao i preporuka nedležnih tijela;

b. promjena načina pružanja usluga uzrokovanih isključivo tehničkim ili tehnološkim razlozima (posebno ažuriranjem tehničkih zahtjeva navedenih u ovim Pravilima);

c. promjenom opsega ili pružanja usluga na koje se primjenjuju odredbe Pravila, uvođenjem novih, te izmjenom ili povlačenjem postojećih funkcionalnosti ili usluga obuhvaćenih Pravilima od strane Pružatelja usluge.

7. U slučaju značajnih izmjena Pravila, Pružatelj usluge će pružiti novi sadržaj Pravila objavljivanjem istoga na Internet stranici i slanjem putem e-mail poruke na adresu koju je Primatelj usluge naveo prilikom pretplate na uslugu Newslettera.

8. Izmjene i dopune Pravila stupaju na snagu nakon 14 dana od dana slanja obavijesti o promjeni. Primatelj usluge ima pravo odustati od usluge Newslettera u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o izmjeni Pravila.


VII. ZAVRŠNE ODREDBE


1. Ova Pravila dostupna su na https://ecipele.hr/b/pravila_newslettera, a na snazi su od 22.9.2023. godine.

2. Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku.

3. Konsolidacija, zaštita i pristup relevantnim odredbama sklopljenog Ugovora odvija se slanjem elektroničke pošte na e-mail adresu koju je Primatelj usluge naveo prilikom registracije za uslugu Newsletter.

4. Na pružanje i korištenje Newsletter usluge se primjenjuju relevantni pravni propisi Republike Hrvatske, i nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj, osim ako obveznim odredbama zakona nije drugačije određeno.